Nquam qhuav tsis ntev los nov, Netflix tau nthuav tawm ib zaj  xes nes mas muaj kaum peb zaj sib txuas ua ntu zus lub npe ntawm zaj yeeb yam ntawd hu ua  "13 Reasons Why." Txhais hais tias “13 qhov laj thawj vim li cas”  Zaj yeeb yam nov ua hais txog ib tug menyuam kawm ntawv nyob rau hauv tsev kawm ntawv high school uas nws ua txog kaum peb qhov laj thawj vim li cas nws thiaj li rov txo nws txo siab. Nyob rau zaj kawg nkaus ntawv cov zaj yeeb yam kuj muab ua hais tias tus menyuam kawn ntawv tab tom tua nws tus kheej pov tseg. 

Thov nco qab tsoov hais tias cov  hais ntawm nov tsis yog hais kom peb cov menyuam kawm ntawv ib tug twm yuav tsum saib zaj yeej "13 Reasons Why." Txawm li cas los, peb paub hais tias muaj cov menyuam kawm ntawv nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv hauv Appleton (AADS) uas tseem tab tom saib Netflix zaj yeeb yam nov ua ntu zus thaum lub sijhawm lawv nyob xwb es tsis ua dab tsi. 

Cov menyuam kawm ntawv uas saib zaj yeeb yam hu ua  "13 Reasons Why," los yog hnov txog zaj yeeb yam ntawd, kuj yuav tau ua tib zoo saib kom paub meej mus rau qhov zoo los ntawm tej uas lawv tau pom thiab tau hnov hais txog zaj yeeb yam nov. Yog koj paub tau hais tias koj tus menyuam tab tom saib zaj yeeb yam ntawd, peb muaj cov kev pab  nyob rau ntawm peb qhov chaw qhia txog kev pab rau cov niam thiab txiv hais txog cov lus sib tham nov. 

Peb muaj cov thaj khu thawj tswj saib tsev kawm ntawv thiab/ los yog cov khoo xes lawj pab tswv yim nyob nres nroos tos yog hais tias koj muaj kev txhawj xeeb/ los yog muaj lus nug. 

Ua tsaug ntau,
Los ntawm tsev kawm nawv AASD cov thawj coj 
Website by SchoolMessenger Presence. © 2018 West Corporation. All rights reserved.