Nyob zoo txog txhua tsev neeg thiab cov nyob koom zej koom zos hauv ib cheeb tsam cov tsev kawm ntawv hauv Appleton:

Tom qab muaj qhov xwm txheej tsis zoo nyob rau lub xeev Florida thiab tej uas pheej muaj kev txhawj xeeb nyob thoob plaws lub teb chaws thiab tej zej zog, peb xav kom peb cov menyuam kawm ntawv, txhua tsev neeg, thiab cov neeg ua haujlwm paub hais tias qhov ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb rau cov menyuam kawm ntawv yog thawj yam ua ntej tshaj plaws rau peb tes haujlwm. Peb txhua tus siv zog ntsos ua haujlwm txhua hnub kom paub tseeb hais tias thaj chaw ntawm qhov chaw kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv tsis pub kom muaj teeb meem rau lub sijhawm ua kom muaj kev txais tom zoo rau txhua tsev neeg thiab txhua tus tswv cuab nyob rau hauv lub zej lub zos.  

Tsev kawm ntawv cov muaj meej mom thiab cov neeg ua haujlwm yuav ua tib zoo saib rau kev tiv thaiv kom txhob muaj kev ua phem ib qho  qhov twg, nrog rau kev tawm suab kwv paib rau kev sib fwm rau txhua tus thiab txhua haiv neeg kev coj noj coj ua, thiab pab txhawb nqa thiab nrog pom txog tej cwj pwm zoo. Peb ua kom tsuas muaj zoo zuj zus ntxiv los ntawm qhov kev nrog saib xyuas thiab mloog saib lwm tus ho xav li cas thiab peb txhawb nqa txhua tsev neeg thiab txhua tus tswv cuab nyob koom zej koom zos kom ho pab qhia rau peb kom paub txog tej uas sawv daws pom los yog tej uas tsim nyog ua kom muaj kev loj hlob.

Peb paub hais tias muaj ntau tsev neeg kuj muaj lus nug txog kev nrog cov menyuam sib tham hais txog tej kev muaj neeg ua phem. Nws yog ib qho uas yeej zoo xws li sawv daws puav leej muaj rau cov menyuam yaus thiab cov laus tau pom los yog tau ntsib kev nyuaj siab txhov plawv, kev chim kev npau taws ntau yam. Peb xav muab kev pab rau txhua tsev neeg, txhua tus menyuam kawm ntawv, thiab cov neeg ua haujlwm thaum uas peb ntsib cov teeb meem cov nyom li nov tim ntsej tim muag. Lub koom haum hu ua The National Association of School Psychologists ntawm tsev kawm ntawv kev to taub txog tib neeg tej kev xav kuj muaj cov ntaub ntawv pab rau peb kom muaj tej kev sib txuas lus li tej nov. Thov mus saib cov ntaub ntawv uas tau muab xa ua ke nrog rau qhov email nov.

Kev npaj qhov zoo ua ntej: Tsev kawm ntawv muaj kev thaj yeeb nyab xeeb nyob rau ib cheeb tsam tsev kawm ntawv hauv Appleton  

Peb ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev txais tos nyob rau ntawm tsev kawm ntawv thaj chaw  rau peb cov menyuam kawm ntawv txhua tus, cov neeg ua haujlwm, thiab txhua tsev neeg los ntawm: 

Cov hom phiaj ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb
Txhawb nqa nrog qhuas txhua tus thiab tej tug qhov uas lawv ua tau zoo heev thiab txhawb nqa kom txhua hnub kom muaj qhov kev ua kom zoo kom muaj nuj nqis thiab paub daws teeb meem los pab tswj rau thaum muaj tej xwm txheej uas nyob nyob cia li muaj tshwm sim tsis sib haum
Saib kom muaj kev sib haum xeeb thaum muaj qhov ua tsis sib haum, tham nrog cov uas muaj hnub nyoog sib txig sib luag zos, cob qhia kom paub txog tus xeeb ceem 
Kev txuas kom tau cov menyuam kawm ntawv rau tsev kawm ntawv thiab lub neeg ntawm lub zej lub zos 
Kev ua kom tus menyuam kawm ntawv koom ua ntxiv rau kev kawm  
Tsim tsa kom muaj qhov chaw uas yog qhov muaj kev sib fwm thiab ib leeg paub txhawj xeeb txog ib leeg yuav muaj nyob rau hauv chav kawm ntawv thoob plawv cov tsev kawm ntawv 
Kev soj qab taug lw cov qhua uas tuaj rau hauv tsev kawm ntawv (mus rau ntawm tsev kawm ntawv lub hoob kas, xee npe, coj daim paib muaj npe, tshaj qhia txog tej tus neeg txawv txawv rau tsev kawm ntawv lub hoob kas kom paub)
Ua kom muaj ib qhov kev tshaj qhia kom tsis pub lwm tus paub hais tias leej twg yog tus hais qhia (qhov app hu ua STOPit  yog qhov chaw rau kev tshaj qhia txog cov neeg thab plaub thiab tshaj qhia txog tej xwm txheej tsis zoo)
Ua kom tsev kawm ntawv paub npaj xyaum ua ntej  hais txog (ceebn toom rau txhua tus thaum muaj neeg txawv txeem nkag tau rau hauv tsev kawm ntawv, huab cua tsis zoo thiab hluav taws kub tsev)
Muaj kev tswj qhov uas cia tib neeg nkag mus rau hauv tsev kawm ntawv (muab cov qhov rooj nkag tau rau hauv tsev kawm ntawv xauv)
Saib tsev kawm ntawv qhov chaw nres tsheb thiab caws koob yees duab vis dis aus
Soj ntsuam  thiab pab saib cov menyuam kawm ntawv tej chaw uas lawv niaj hnub nyob los yog mus los xws li thaum lawv tawm hauv chav kawm mus rau ib chav, thaum nyob rau  hauv chav noj mov, thiab thawm tawm mus ua si rau ntawm thaj chaw ua si  
Kev pab rau tsev kawm ntawv thiab lub zej lub zos kev koom tes ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb zoo dua ntxiv rau cov menyuam kawm ntawv tsis hais thaum nyob hauv tsev kawm ntawv los yog thaum tsis nyob rau hauv tsev kawm ntawv thaj chaw thiab tom qab lawb ntawv 
Muaj cov neeg pab rau tsev kawm ntawv uas paub ntau yam pab nov muaj lub npe hu ua Supporting School Resource Officers (SROs) nyob rau hauv peb cov  tsev kawm ntawv thiab lub zej  lub zos ib xyoos puag ncig nrog rau kev koom tes nrog cov tub ceev xwm nyob rau hauv Appleton thiab Grand Chute 
Ua kom muaj qhov niaj hnub no muaj kev cob qhia thiab npaj ua ntej hais txog tej kev muaj teeb meem kev piam sij puas ntsoog  
Ua kom muaj kev soj ntsuam kom paub txog hais tias thaum muaj neeg hem los yog tso hem thawj yuav tsum ua li cas nrog rau kev pab los natwm tsoom fwv tub ceev xwm hauv Appleton  
Muaj qhov lim tawm tej yam tsis zoo nyob rau hauv internet thaiv kom tsis txhob mus tshawb saib tau tej yam los yog tej khoom tsis tsim nyog saib nyob rau hauv los ntawm qhov qhia kom paub txog kev saib raws li qhov tsim nyog saib thaib kom ua raws nraim li tsev kawm ntawv txoj cai tus ciam txwv tsis pub kom muaj lwm tus saib tau los yog pom 
Thaj chaw muaj kev txais tos zoo rau cov mjenyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm  
Ua kom muaj ib qho chaw thaj yeeb nyab xeeb, muaj kev pab rau tsev kawm ntawv los ntawm muaj tus cwj pwm zoo muaj kev tiv thaiv ua ntej thiab kev pab hu ua (PBIS) uas yog ua kom tag nrho cov tsev kawm ntawv muaj qhov yuav tsum coj tus cwj pwm kom zoo, muaj kev tiv thaiv ua ntej kom zoo thiab muaj kev pab, muaj kev pab rau tib neeg txoj kev xav thiab pab tawm tswv yim, thiab cov khoo ka pab tiv thaiv kom txhob muaj neeg thab plaub thiab ua kev phem 
Muaj ntaub ntawv qhia rau cov menyuam kawm ntawv kom paub txog tus kab mob hlwb puas hlwb rau tej kev xav  (Cov kev soj ntsuam kom paub txog kev noj qab nyob zoo thiab tej kev xav, lub zog los qhov twg los, cov tsev kawm ntawv paub txog kev txhawj kev ntshai kev poob plig, cov kev pab rau thaum muaj kev txom nyem quaj ntsuag, thiab tseem muaj ntau yam kev pab ntxiv)
Nrog txhawb nqa kom cov menyuam kawm ntawv paub ua raws li lawv lub luag hauj lwm uas yog lawv feem xyuam ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb nyob rau ntawm tsev kawm ntawv thaj chaw, nrog rau menyuam kawm ntawv koom rau kev npaj kev ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb
Muab tej kev txhawj thiab ntshai tshaj qhia rau tsev kawm ntawv cov thawj coj (yog koj pom ib yam dab tsi txawv, hais txog ib yam txawv )

Cov kev xyaum npaj ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb 
Muab sijhawm rau peb cov menyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm xyaum ua ntej kom paub hais tias yuav ua li cas yog thaum muaj kam kub ntxhob lawv yuav tsum paub hais tias txoj kev twg yog txoj lawv yuav tsum taug thiab yuav tsum ua li cas  yog thaum muaj cua daj cua dub, hluav taws kub, thiab muaj neeg phem nkag tau rau hauv tsev kawm ntawv. Cov kev xyaum ua li nov yog ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb nyob rau ntawm thaj chaw kawm ntawv. 

Cov tsev kawm ntawv lo lus siv rau thaum muaj neeg phem nkag tau rau huav tsev kawm ntawv  yog siv lo lus hais tias ALICE, (Ceev faj, kaw qhov rooj tsis pub neeg tawm tsis pub neeg nkag, Qhia kom paub, Tus suav cov neeg, thiab Khiav tawm kom tag). Los ntawm cov tsev kawm ntawv qhov kev cob qhia ntawm ALICE, peb qhia hais tias tsev kawm ntawv tseem yog ib qho chaw muaj kev thaj yeeb nyab xeeb heev, tsev kawm ntawv saib qhov kev xyaum npaj ua ntej nov muaj nuj nqis heev.

Cov kev xyaum nov yog ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb nyob rau hauv chav kawm ntawv los xyaum qhov kaw qhov rooj tsis pub neeg tawm tsis pub neeg nkag tau hu ua “lockdowns” nyob rau hauv chav kawm ntawv los yog kev  khiav tawm hauv tsev kawm natwv thiab mus kom txog rau ntawm thaj chaw uas lawv twb teem tseg lawm hais tias sawv daws mus sib ntsib kom tag rau qhov chaw ntawd. Qhov chaw uas sawv dawv yuav tsum mus kom txog sib nrhiav tau ua ke yog ib thaj chaw uas twb hom cia tseg ua ntej lawm nyob ze rau ntawm lub tsev kawm ntawv, feem ntau yog ib lub park chaw ua si los yog ib lub tshawj tuam tsev peb hawm.

Yuav muab hais qhia rau txhua tsev neeg kom paub ua ntej cov menyuam yuav muaj kev xyaum txog qhov ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb nov sub niam thiab txiv thiaj li muaj peev xwm nrog lawv cov menyuam sib tham ua ntej los yog tom qab lawv cov menyuam tau xyaum qhov kev ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb nov mus rau qhov zoo. Cov menyuam yuav tau npaj raws li lawv lub hnub nyoog thiab tej yam uas yuav tau saib xyuas kom meej yog thaum muaj kev xyaum txog qhov ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb li qhov hais ntawm nov. Tsev kawm ntawv yuav hais qhia ceeb toom rau cov neeg nyob ib puag ncig tsev kawm ntawv kom lawv paub txog cov kev xyaum nov.

Ib lub tsev kawm ntawv twg nws muaj nws ib pab neeg saib xyuas kev thaj yeeb nyab xeeb nrog saib kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb saib zoo li cas nyob rau ib thaj chaw twg thiab saib tag nhro tej kev xyaum ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Tsev kawm ntawv qhov kev xyaum thiab cob qhia yog ua rau kom peb cov neeg ua haujlwm thiab cov menyuam kawm ntawv ua tib zoo xav txog tej chaw nyob ib puag ncig ntawm tsev kawm ntawv thiab ua tib zoo xav hais tias lawv yuav ua li cas ua ntej yog thaum twg muaj kam kub ntxhov. ALICE qhov kev cob qhia ua kom txhua tus neeg ua haujlwm muaj peev xwm txiav txim siab kom zoo rau lawv cov menyuam kawm ntawv mus rau qhov yog thiab zoo tshaj plaws rau cov menyuam kawm ntawv.

Xws li hais txog cov kev xyaum ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb  uas peb muaj, lub hom phiaj tsis yog ua kom cov menyuam kawm ntawv muaj kev txhawj kev ntshai. Cov menyuam kawm ntawv yuav tsum nkag siab hais tias lawv xyaum ua kom lawv paub npaj ua ntej. Cov kev xyaum yog ua qhia rau cov menyuam kawm ntawv, cov neeg ua haujlwm, cov niam thiab txiv/cov saib xyuas kom nco qab ntsoov txog lawv lub laug haujlwm rau tes haujlwm ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab ua kom tau raws nraim li qhov yauv tsum tau ua thiab tshaj qhia txog tej yam txawv txawv los yog tej kev txhawj xeeb hais txog ib tug twg los yog tus cwj pwm tsis zoo.
Tsev kawm ntawv AASD saib menyuam kawm ntawv qhov kev thaj yeeb nyab xeeb thiab niam thiab txiv qhov kev tso saib phluav  yog qhov thib ib thiab muaj nqis. Peb yuav ua ntu zus ua kom peb cov neeg ua haujlwm thiab cov menyuam kawm ntawv muaj kev npaj ua ntej kom zoo heev rau thaum muaj tej xwm txheej kam kub ntxhov.
Los ntawm pluaj siab paug, 
Cov tsev kawm ntawv ib cheeb tsam hauv Appleton 
Cov thawj coj

Yog xav paub ntau dua ntxiv txog tsev kawm ntawv qhov ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb nyob rau cov tsev kawm ntawv ib cheeb tsam hauv Appleton, mus siab tau ntawm http://www.aasd.k12.wi.us/parents/school_safety_and_preparedness.
Website by SchoolMessenger Presence. © 2018 West Corporation. All rights reserved.