Mobile Hotspots Available

The Appleton Area School District wants to ensure that all students have internet access outside of normal school hours to complete their school work. Much like last year, if your family does not have any access to the internet, we will be providing mobile hotspots for the duration of the school year. 

Early-Childhood through 12th grade families in need of reliable internet access can contact our Technology Help Desk at [email protected] to submit a request. Requests will be filled as quickly as possible based on the availability of resources.

If you previously received a mobile hotspot and no longer need it, please return it to your school as soon as possible so it can be redistributed.Rov qab hais kom nco tau : Muaj lub txuas tau rau internet hu ua  Hotspots muab rau  txhua tsev neeg ntawm cov tsev kawm ntawv ntawm AASD 

Peb xav kom txhuatus menyuam kawm ntawv muaj internet siv tau nyob rau thaum lub sijhawm tsis nyobrau hauv tsev kawm ntawv los ua lawv tej ntaub ntawv kom tiav. Zoo tib yamn kaus li lub xyoo tas los, yog hia stia skoj tsev neeg tsis muaj internet, peb mam li muab ib lub txuas tau rau internet hu ua hotspots rau siv tau nyob rau lub xyoo thaum muaj kawm ntawv. 

Cov menyuam kawm qib nyuam qhuav pib kawm  Early-Childhood txog qib 12th- txhua tsu uas xav tau kom muaj internet muaj peev xwm tiv tauj mus rau lub hoob kas  hu ua Technology Help Desk ntawm [email protected] yog ua ntaub ntawv thov kev pab. Yuav muabb rau txhua tus uas tau taij thov kom txaus raws li qpov muaj tej cuab yeej ntawv txaus. Yog hais tias yav tag los koj twbj tau txais lub hotspot thiab tsis toob kas siv lawm tsis siv lawm, thov muab xa rov qab mus rau koj lub tsev kawm ntawv kom sai li sai tau sub thiaj li muab tau rau lwm tus siv tau.