New Family Enrollment

Welcome Appleton Area School District’s Enrollment Services welcomes you!

When new families move into the Appleton Area School District, we ask that you enroll your child(ren) as soon as possible. Prompt enrollment allows us to properly schedule buses, assign teachers, and provide any other services that might be necessary.

The Appleton Area School District requires enrollment for new students (4K - grade 12) and annual registration for existing students (KG - grade 12). 

How do I enroll my new student(s)?
Parents/guardians are encouraged to complete online enrollment for their new student(s).

New families should also visit Enrollment Services at the district’s Welcome Center for assistance completing the online registration. Enrollment is not available at the school sites.

Families that visit Enrollment Services will receive information specific to the school their child will attend, as well as information on transportation, food service, charter schools, attendance boundaries, EL programs, and Special Education programs.  

What do I need for Enrollment/Registration?
The parent/guardian should be prepared to complete an online application containing demographic information, emergency contact phone numbers, name and phone number of your student’s doctor/dentist, medical information, proof of Appleton Area School District residency and language information.

After your student’s online application has been submitted, you may be asked to provide a birth certificate and immunization records to your student’s school. 


Peb muaj neeg pab txhais lus thiab. Thov tiv tauj mus rau lub chaw pab cuv npe kawm ntawv nyob rau ntawm Welcome Center kom teem sijhawm rau ib tug neeg tuaj pab txhais lus. 

Tsev neeg tshiab cuv npe kawm ntawv 

Cov tsev kawm ntawv ib cheeb tsam hauv Appleton qhov chaw pab cuv npe rau menyuam kawm ntawv zoo siab txais tos koj!

Thaum uas muaj tej tsev neeg tshiab tshais chaw los nyob rau ib cheeb tsam cov tsev kawm ntawv hauv Appleton, peb xav thov kom nej cuv npe kawm ntawv rau nej cov menyuam kom sai li sai tau. Yog cuv npe sai raws lub sijhawm ces kuj ua rau peb muaj sij hawm muaj tau tsheb tos mus kawm ntawv kom haum, muaj kws qhia ntawv rau menyuam kawm ntawv, thiab muaj kev pab rau tej yam uas tseem ceeb tsim nyog yuav tsum tau txais kev pab.

Cov tsev kawm ntawv ib cheeb tsam hauv Appleton hais kom txhua tus menyuam kawm ntawv tshiab nyob rau (qib 4K-txog qib 12) yuav tsum cuv npe kawm ntawv thiab txhua lub xyoo yuav tsum tau cuv npe rau cov uas yeej ib txwm muaj npe kawm ntawv nyob rau  (qib KG - txog qib 12). 

Kuv yuav cuv npe li cas thiaj li tau rau tus menyuam kawm ntawv?
Niam thiab txiv/tus saib xyuas xav kom nej mus cuv npe kom tiav nyob rau hauv Online qhov kev  cuv npe kawm ntawv rau cov menyuam kawm ntawv tshiab.

Txhua tsev neeg tshiab yuav tsum tuaj mus rau ntawm lub chaw muaj kev pab cuv npe rau menyuam kawm ntawv nyob rau ntawm tsev kawm ntawv qhov chaw txais tos hu ua Welcome Center  kom pab cuv npe kawm ntawv kom tiav rau kev cuv npe nyob hauv online. Tsis muaj qhov kev cuv npe nyob rau  ntawm tus menyuam kamw ntawv  lub tsev kawm ntawv thaj chaw.

Txhua tsev neeg uas tuaj mus rau ntawm qhov chaw muaj kev pab cuv npe kawm ntawv yuav tau txais c ov ntaub ntawv hais txog lub tsev kawm ntawv uas lawv tus menyuam yuav tau mus kawm , thiab hais txog kev muaj tsheb thauj menyuam kawm ntawv, kev pab rau kev noj  mov hauv tsev kawm ntawv, hais txog cov tsev kawm ntawv hu ua charter schools, tus ciam ntawm thaj chaw lub tsev kawm ntawv tus menyuam kawm, tej khoo ka kawm lus as kiv hu ua EL, thiab cov khoo ka kawm ntawv tshwj xeeb.  

Qhov chaw muaj kev pab cuv npe kawm ntawv yog muaj nyob rau ntawm AASD Welcome Center qhov chaw txais tos.

Yam dab tsi yog qhov kuv yuav tsum muaj rau kev cuv npe kawm ntawv / rau npe kawm ntawv?
Niam thiab txiv/ tus saib xyuas yuav tsum npaj kom txhij teb kom tiav daim ntawv nyob rau hauv online nug txog tus menyuam tej chaw nyob tej ntaub ntawv tseem ceeb, xws li tus xov tooj yog thaum twg muaj kam ceev  hu tau, koj tus me nyuam tus kws kho mob lub npe thiab tus xov tooj, tej ntaub ntawv kuaj mob, thiab hom lus uas koj tus menyuam thiab koj tsev neeg siv hais lus.

Tom qab koj muab daim ntawv nyob rau hauv online teb tag rov qab rau tsev kawm ntawv lawm, tej zaum kuj yuav hais kom koj muab daim ntawv pov thawj hnub yug, ib  qho ntaub ntawv qhia tau hais tias koj qhov chaw nyob yeej muaj tseeb tiag thiab cov ntaub ntawv xav tshuaj muab coj mus qhia rau koj tus menyuam kawm ntawv lub tsev kawm ntawv.

Qhov chaw muaj kev pab cuv npe kawm ntawv yog muaj nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv ib cheeb tsam hauv Appleton qhov chaw txais tos hu ua Welcome Center.

Tuaj ntsib peb tau txhua xyoo, thaum hnub Monday txog rau hnub Friday thaum 8:00 am sawv ntxov txog rau 4:00 pm tsaus ntuj Nco qab ntsoov hais tias: thaum lub caij ntuj sov  lub hoob kas  qhib thaum 7:30 a.m. sawv ntxov txog  4:00 p.m. tsaus ntuj nyob rau hnub  Monday - txog hnub Thursday thiab hnub Fridays qib thaum 7:30 a.m. sawv ntxov txog 1:00 p.m. tav su.
 
Tsev neeg tshiab yuav tsum cuv npe nyob rau hauv online los yog tuaj mus cuv npe nyob rau ntawm qhov chaw muaj kev pab cuv npe kawm ntawv ntawm nyob rau ntawm AASD Welcome Center. Tsis muaj kev pab cuv npe kawm ntawv nyob rau ntawm tus menyuam kawm ntawv lub tsev kawm ntawv.New Families must either enroll online or in-person at Enrollment Services in the AASD Welcome Center. Enrollment is not available at the school sites.Welcome Center
2701 N. Oneida St, Suite C3, Appleton, WI 54911
Attendance & Enrollment
(920) 852-5308
email

 

Come see us all year long, Monday through Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. Note: our summer offices are 7:30 a.m. to 4:00 p.m. Monday - Thursday and Fridays 7:30 a.m. to 1:00 p.m.

Interpreter services are available. Please contact Enrollment Services in the Welcome Center to schedule an appointment with an interpreter. 

Muaj kev pab txhais lus. Thov hu rau Cov Kev Pabcuam Rau Npe rau hauv Lub Chaw Txais tos kom teem sijhawm teem sijhawm nrog tus neeg txhais lus.

Los servicios de interpretación están disponibles. Comuníquese con los Servicios de Inscripción en el Centro de Bienvenida para programar una cita con un intérprete.